MENU

Pomoc / Przydatne informacje


Płatności


Mogą Państwo dokonać płatności w formie: gotówkowej lub przelewem.

GOTÓWKA

Płatność dokonana osobiście na podstawie wystawionej FAKTURY VAT.

PRZELEW

Przedpłata na podstawie wcześniej wystawionej faktury VAT proforma. Jeśli chcą Państwo przyśpieszyć zaksięgowanie wpłaconej kwoty po dokonanym przelewie, prosimy przesłać na adres e-mail: POTWIERDZENIE DOKONANIA PRZELEWU. Zlecenie trafi wtedy do realizacji.

FAKTURY VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2013 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528) , zgodnie z paragrafem 3 wymienionego  Rozporządzenia, od dnia 11 lutego 2013 r. klienci dotychczas otrzymujący faktury VAT w formie papierowej, będą otrzymywać je w formie elektronicznej. Dotychczas przesyłanie, w tym udostępnianie faktur w formie elektronicznej wymagało akceptacji ich odbiorcy. Akceptacja, albo też jej cofnięcie, do końca 2012 r. wyrażane były w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Z obecnego brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Finansów sprawie m.in. przesyłania faktur w formie elektronicznej obowiązek ten nie wynika. Przejście na formę elektroniczną umożliwi błyskawiczne dostarczenie Państwu dokumentów księgowych, a także korzystnie wpłynie na środowisko naturalne, dzięki redukcji ilości zużywanego papieru.

ŚWIADCZENIE USŁUG MONTAŻOWYCH / ODBIÓR PRAC / REKLAMACJE

Zlecający montaż - jeżeli jest włścielem lub najemcą powierzchni reklamowej - zobowiązany jest, we wcześniej ustalonym terminie udostępnić miejsce montażu: umożliwić wejście ekipie montażowej, zapewnić dogodny dojazd dla sprzętu pomocniczego lub podnośika (jeśli jego uźycie było wcześniej uzgodnione). Zlecający oświadcza, że posiada niezbędne pozwolenia i zgody na montaż reklamy (oraz ingerencję w podłoże, nośnik , zezwolenie na prace gdy jest zajęcie pasa ruchu, zgoda administratora, itp.). Prace dodatkowe, takie jak demontaż reklamy, przywrócenie poprzedniego stanu powerzchni reklamowej (w tym mycie, malowanie ścian i pojazdów, uzupełnianie ubytków i dziur) - jeśli nie są zawarte w zamówieniu, są usługami dodatkowo płatnymi. Prace muszą być zatwiedzone podpisanym po zakończeniu montażu protokołem odbioru prac. Jeżeli nie wpisano w nim uwag, nie będą one później uwzględnione jako reklamacja. Jeżeli klient zgłasza przy odbiorze prac uwagi do przeprowadzonego montażu, nasza firma zobowiązuje się do jak najszybszego usunęcia wad. Jeżeli Klient bądź osoba upoważniona nie ma możliwości osobistego przeprowdzenia odbioru prac w terminie montażu uznaje się za zaakceptowane. Zgłoszenie niezgodności z zamówieniem po tym terminie nie zostanie uznane