MENU

Pomoc / Przydatne informacje


Reklamacje i gwarancje


REKLAMACA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. 

Klient niezwłocznie po otrzymaniu wykonanego zamówienia ma obowiązek sprawdzić stan ilościowo - jakościowy produktów. Braki bądź wady należy zgłosić Grupie Reklamowej REDEYE w dniu odbioru, poprzez wypełnienie specjalnego protokołu odbioru z ewentualnym załączeniem fotografii wady.

Klient ma obowiązek udostępnienia na swój koszt reklamowanego towaru celem potwierdzenia wady. Reklamacja może być uznana tylko w przypadku zwrotu reklamowanego towaru w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia.

W przypadku uznanych rekamacji Grupa Reklamowa REDEYE może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.

W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego - podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Klinta możliwości skutecznego dochodzenia odszkodowania. Za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki kurierskiej (innego niż Grupa Reklamowa REDEYE) nasza firma nie ponosi odpowiedzianości.

Brak lub wada jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.

W przypadku wydruków kolorowych we wszystkich metodach drukowania - relamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia kolorystyczne.

W przypadku wykonastwa na materiale powierzonym przez Klienta, nie ponosimy odpowiedzialności za jego jakość.

Warunki udzielanej Klientowi gwarancji na wykonane prace , ustalane sa indywidualnie z Grupą Reklamową REDEYE w zależności od rodzaju wykonywanych prac. Uszkodzenia powstałe w okresie trwania gwarancji, wynikające z niewłaściwego montażu lub wad ukrytych zastoswanych materiałów, zostaną naprawione przez Grupę Reklamową REDEYE na własny koszt. Nasza firma nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku wandalizmu, pożaru, huraganu i innych klęsk żywiołowych oraz umyślnego lub nieumyślnego działania osób trzecich. Wykonanie napraw tak powstałych uszkodzeń oraz uszkodzeń powstałych po okresie gwarancji jest usługą dodatowo płatną.

Warunkiem obowiązywania gwarancji na artykuły reklamowe, wydruki wielkoformatowe oraz montaże reklamy jest stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Grupy Reklamowej REDEYE. Dotyczy to m.in. zalecanych warunków transportu i składowania, składania/rozkładania i użytkowania artykułów reklamowych.

FAKTURY VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2013 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528) , zgodnie z paragrafem 3 wymienionego  Rozporządzenia, od dnia 11 lutego 2013 r. klienci dotychczas otrzymujący faktury VAT w formie papierowej, będą otrzymywać je w formie elektronicznej. Dotychczas przesyłanie, w tym udostępnianie faktur w formie elektronicznej wymagało akceptacji ich odbiorcy. Akceptacja, albo też jej cofnięcie, do końca 2012 r. wyrażane były w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Z obecnego brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Finansów sprawie m.in. przesyłania faktur w formie elektronicznej obowiązek ten nie wynika. Przejście na formę elektroniczną umożliwi błyskawiczne dostarczenie Państwu dokumentów księgowych, a także korzystnie wpłynie na środowisko naturalne, dzięki redukcji ilości zużywanego papieru.

OGÓLNE OGANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. PRAWO DO REKOMENDACJI NA STRONIE INERNETOWEJ. OŚWIADCZENIA. 

Klient ponosi odpowedzialność, jeżei poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Klient zwolnił Grupę Reklamową REDEYE ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia prawa.

REDEYE nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostnie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.

Grupa Reklamowa REDEYE zastrzega sobie prawo do zamieszczenia nazwy, loga bądź własnej lub powierzonej fotografii ralizowanego zlecenia w swojej publicznej bazie rekomendacji na stronie internetowej.

Podpisując zamówienie klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami współpracy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów Grupy Reklamowej REDEYE, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. . Z 9 . Nr 13 po. 883).

POWYŻSZE WARUNKI WSPÓŁPRACY SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ZAMÓWIENIA. ODPISANIE ZAMÓWIENIA JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NIEJSZYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY.